Այցելություն դեպի Հ.Հ. կենտրոնական բանկ։

 

Ամսիմեկյան եռուզեռ քոլեջում…

Այսօր Նոյեմբերի մեկն է՝ օրը ուրբաթ։ Այսօր  <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի քոլեջում տիրում էր ԻՍԿԱԿԱՆ խառնաշփոթ։ Բոլորս, միահամուռ ուժերով և մեծ սիրով պատրաստեցինք` Զինա տատիկի բաղադրատոմսով ուղորթած համեղ Սուջուխը։

Պատրաստեցինք, Սերկևիլի մուրաբա նաև Թթու դրեցինք։

Օրը ուղղակի հիանալի էր🙂։

Հատուկ մանկավարժության նպատակը

Հատուկ մանկավարժությունը որպես գիտություն: Կապը այլ գիտությունների հետ, հիմնական խնդիրները: Պատմական ակնարկ: Բնագավառները:

Հատուկ մանկավարժությունը գիտություն է մտավոր և ֆիզիկական զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների, նրանց կրթության և դաստիարակության օրինաչափությունների և մեթոդների մասին: Հատուկ մանկավարժության օբյեկտը երեխան է, որն ունի հոգեֆիզիկական զարգացման ֆունկցիոնալ հապաղում, որը դժվարեցնում է համապատասխան սոցիալիզացմանն ու հարմարեցմանը:Հատուկ մանկավարժության առարկան զարգացման տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխայի ուսուցումն ու դաստիարակությունն է: Հատուկ մանկավարժությունը սերտորեն կապված է մանկավարժության, հոգեբանության, բժշկության, կենսաբանության, տեխնիկական և հասարակական գիտությունների հետ: Այն հոգեբանա-մանկավարժական և բժշկական գիտությունների զուգակցում է : Այն մանկավարժական գիտություն է, որը հենվում է ընդհանուր մանկավարժության վրա, սակայն իր հերթին նպաստում է նրա զարգացմանը:

Հատուկ մանկավարժության հիմնական նպատակն է երեխայի անհատական զարգացման խնդիրների բացահայտումն ու հաղթահարումը , հոգեկան գործունեության, վարքի ֆունկցիոնալ խանգարումների շտկումը:

Հատուկ մանկավարժության հիմնական խնդիրներն են.

1. Ուսումնասիրել խնդրով երեխաների մտավոր և ֆիզիկական զարգացման օրինաչափությունները:

2. Բացահայտել խնդրի բնույթը, շտկման և փոխհատուցման հնարավորությունները և ուղիները:

3. Մշակել խնդրով երեխաների ուսուցման և դաստիարակության մանկավարժական սկզբունքները:

4. Մշակել խնդրով երեխաների դաստիարակության նպատակները , բովանդակությունը, մեթոդները և ձևերը:

5. Ուսումնասիրել երեխաների գործունեությունը սոցիալական միջավայրում:

6. Մշակել հատուկ ուսուցման սկզբունքները:

7. Ուսումնասիրել և ընդհանրացնել հատուկ ուսուցման առաջավոր փորձը:

8. Մշակել աշխատանքային և մասնագիտական պատրաստության համակարգը, որն անհրաժեշտ է նրանց սոցիալական հարմարեցման և ներառման համար:

Читать далее Հատուկ մանկավարժության նպատակը

Երեխայի զարգացման ոլորտների քարտեզ

1.Շարժողական ոլորտ

ա . խոշոր շարժում

բ . մանր, (նուրբ) , շարժում

2.Խոսքի և հաղոդակցման ոլորտ

2.1 Բանավոր խոսք

ա . խոսքի ընկալում և օգտագործում

բ . հաղոդակցում

գ . խոսքի քերականական և հնչունաբանական իմացություն

2.2 Գրավոր խոսք

ա . վաղ ըթերցանություն և հետաքրքրություն պատկերազարդ գրքերի նկատմամբ

բ . վաղ գրաճանաչություն

3. Իմացական ոլորտ

ա .տրամաբանություն և մտածողություն

բ . տարրական մաթեմատիկական գիտելիքներ

գ . երևակայություն և ստեղծագործական մտածողություն

դ .  սոցիալ-մշակութային և կենցաղային կողմնորոշում

4. Սոցիալական, Հուզական և անձնային ոլորտ

1.1 Սոցիալական զարգացում

ա . փոխհարաբերություններ մեծահասակների հետ

բ . փոխհարաբերություններ հասկակիցների հետ

4.1 Սոցիալական վարք

4.2 Անձնային զարգացում

ա . <<ես կոնցեպցիան>>

4.3 Հուզական զարգացում

5. Ինքնասպասարկման, առողջության պահպանման և անվտանգության ոլորտ

ա . ինքնասպասարկում

բ . անվտանգություն

6.Սովորելու նկատմամաբ վերաբերմունքի ոլորտ

ա . հետաքրքրություն

բ . նախաձեռնություն

գ . ուշադրություն

դ. Հիշողություն

ե . մասնակցություն և հետևողականություն

զ . պրոբլեմների հիմնավորում և լուծում

է . դիտարկում, հետազաոտում:

Երեխայի զարգացման ոլորտների քարտեզ

1.Շարժողական ոլորտ

ա . խոշոր շարժում

բ . մանր, (նուրբ) , շարժում

2.Խոսքի և հաղոդակցման ոլորտ

2.1 Բանավոր խոսք

ա . խոսքի ընկալում և օգտագործում

բ . հաղոդակցում

գ . խոսքի քերականական և հնչունաբանական իմացություն

2.2 Գրավոր խոսք

ա . վաղ ըթերցանություն և հետաքրքրություն պատկերազարդ գրքերի նկատմամբ

բ . վաղ գրաճանաչություն

3. Իմացական ոլորտ

Читать далее Երեխայի զարգացման ոլորտների քարտեզ